+48 (223) 90 62 74

O odpowiedzialności

Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, Administracja zrzeka się wszelkich oświadczeń i gwarancji, których udzielenie może być w inny sposób dorozumiane, oraz zrzeka się odpowiedzialności w odniesieniu do Strony internetowej, Treści i ich wykorzystania.

W żadnym wypadku Administracja Strony nie będzie odpowiedzialna wobec jakiejkolwiek strony za jakiekolwiek bezpośrednie, pośrednie, specjalne lub inne straty wynikające z wykorzystania informacji na tej Stronie lub na jakiejkolwiek innej stronie internetowej, do której istnieje hiperłącze z naszej strony internetowej, wystąpienia uzależnienia, zmniejszenia wydajności, zwolnienia lub przerwania aktywności zawodowej, jak również potrąceń z instytucji edukacyjnych, za jakiekolwiek utracone zyski, zawieszenie działalności gospodarczej, utratę programów lub danych w systemach informatycznych Użytkownika lub w inny sposób powstały w związku z dostępem, korzystaniem lub niemożnością korzystania z Witryny, Treści lub jakiejkolwiek powiązanej strony internetowej, lub usterką, błędem, pominięciem, przerwą, wadą, przestojem lub opóźnieniem w transmisji, wirusem komputerowym lub awarią systemu, nawet jeśli administracja została wyraźnie poinformowana o możliwości wystąpienia takiej straty.

Użytkownik zgadza się, że wszelkie ewentualne spory będą rozstrzygane zgodnie z normami prawa. Użytkownik zgadza się, że normy i prawa dotyczące ochrony konsumentów nie mogą być stosowane do korzystania przez niego z Witryny, ponieważ nie świadczy on usług płatnych.

Korzystając z tej Strony, Użytkownik wyraża zgodę na „Zrzeczenie się odpowiedzialności” i ustalone Zasady oraz przyjmuje wszelką odpowiedzialność, która może być mu przypisana.

Poproś o telefon

    Skontaktujemy się z Tobą

      Preferowana forma kontaktu: